تنهایی من...

زندگی فرصت بس کوتاهیست........

تا بدانیم که مرگ....

اخرین نقطه پرواز پرستوها نیست.....

مرگ هم حادثه است......

مثل افتادن برگ..............

که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک....

نفس سبز بهاری جاریست........

من به اندازه زیبایی چشمان تو غمگین ماندم...

و به اندازه هر برق نگاهت به نگاهی نگران......

تو به اندازه تنهایی من خوشبختی.....

و به اندازه تنهایی من شاد بمان..........

و به اندازه تنهایی من....و به اندازه تنهایی من.......

/ 1 نظر / 7 بازدید